All Project // Current Project
Current Project
Circle Living Prototype
Project Detail
ชื่อโครงการ Circle Living Prototype
มูลค่า 1,124,133,728 บาท
สถานที่ตั้ง -
ระยะเวลาก่อสร้าง เริ่มก่อสร้าง 1 พฤษภาคม 2555 แล้วเสร็จ 31 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 ปี
ลูกค้า บริษัท เฟรเกนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Fragrant Property Ltd.)