All Project // Current Project
Current Project
Circle Sukhumvit 11
Project Detail
ชื่อโครงการ Circle Sukhumvit 11
มูลค่า 1,100,000,000 บาท
สถานที่ตั้ง -
ระยะเวลาก่อสร้าง เริ่มก่อสร้าง 1 กรกฎาคม 2556 แล้วเสร็จ 30 มิถุนายน 2558 รวมระยะเวลา 2 ปี
ลูกค้า บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Fragrant Property Ltd.)