All Project // Signature Project
Signature Project
Sale Gallery (Circle III)
Project Detail
ชื่อโครงการ Sale Gallery (Circle III)
มูลค่า 66,148,874 บาท
สถานที่ตั้ง -
ระยะเวลาก่อสร้าง เริ่มก่อสร้าง 1 พฤษภาคม 2555 แล้วเสร็จ 15 พฤศจิกายน 2555 รวมระยะเวลา 7 เดือน
ลูกค้า บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Fragrant Property Ltd.)