Services // Environment

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท กรีน บิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างเป็นสำคัญในเรื่องของ การคัดสรรวัสดุ (Material Selection), วิธีการก่อสร้าง (Construction Method), การบริหารจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม (Waste Management)

  • การคัดสรรวัสดุ (Material Selection) บริษัท กรีน บิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เลือกสรรวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด เช่น การนำผนัง Infillwall เข้ามาใช้ทดแทนผนังก่ออิฐฉาบปูนแบบเดิมๆ เนื่องจากมีประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับอิฐมวลเบา ผนัง Infillwall มีน้ำหนักเทียบเท่ากับอิฐมวลเบาแต่มีประสิทธิภาพในการกันไฟที่สูงกว่า มีขั้น-ตอนในการปฏิบัติงานที่ง่ายและรวดเร็วไม่มีรอยแตกร้าว  รอยน้ำปูนหรือเศษปูนตกหล่นเนื่องจากส่วนประกอบของผนัง Infillwall มีโครงสร้างที่เป็นเหล็กอยู่ภายใน และมีปูนซีเมนต์ฉาบไว้ภายนอก


  • วิธีการก่อสร้าง (Construction Method) บริษัท กรีน บิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ใส่ใจเรื่องรายละเอียดของการก่อสร้างในทุกขั้นตอน โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย  BIM Building Information Modeling ” เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดโครงสร้างภายในตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างไปจนถึงสิ้นสุดการก่อสร้างเพื่อให้เกิดความแม่นยำก่อนลงมือก่อสร้างจริง และเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของผู้ออกแบบอีกครั้ง เมื่อพบปัญหาที่เกิดจากการออกแบบ เราจะดำเนินการนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการได้ทันที นอกจากการใส่ใจเรื่องรายละเอียดการก่อสร้างในทุกขั้นตอนแล้ว เรายังใส่ใจถึงระบบรักษาความปลอดภัยของ SITE งานและบุคลากรทุกคนในเรื่องของความปลอดภัย “Safety first “ ขณะปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด


  • การบริหารจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม (Waste Management) บริษัท กรีน บิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใส่ใจในรายละเอียดการก่อสร้างในทุกขั้นตอนประกอบกับการนำเทคโนโลยี BIM Building Information Modeling” เข้ามาช่วยจัดการเช่น คำนวนการใช้ไฟฟ้าของอาคาร คำนวนการใช้พลังงานภายในห้องทุกห้อง เทคโนโลยีในส่วนนี้สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่เจ้าของอาคารเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปบริหารจัดการภายในอาคารของตน และยังตระหนักถึงความสะอาดภายใน SITE งานและภายนอก SITE งาน เช่น การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ การชำระล้างคราบสกปรกของล้อรถบรรทุกก่อนขับออกสู่ถนนสาธรณะ เพื่อความสะอาดของสภาพแวดล้อมรอบข้างอีกด้วย